Најчешће грешке код плаћања паркинга

 • СМС поруке су послате без ознаке града.
 • Уместо слова “О” у поруци куцана је 0 (нула) и обрнуто.
 • Пермутација бројева регистрације.
 • Погрешно тумачење 15 минута. Толерација постоји само први пут у току дана тј. након заузимања паркинг места први пут, толеранција више не важи.
 • Игнорисање саобраћајног знака (табла која означава зону паркирања) где су наведене све неопходне информације. Зона паркирања почиње иза табле.
 • Плаћена погрешна зона.
 • Игнорисање упутства на полеђини карте за паркирање.
 • Коришћење бланко карте за паркирање.
 • Покривање паркинг карте унутар возила односно не постављање исте на видно место тако да се не може очитати серијски број и време паркирања.
 • Попуњавање карте графитном оловком не знајући да се серијски број карте може користи само једном.
 • Претплатне карте важе само за зону за коју је она купљена.